Voor werkgevers

Steeds meer werkgevers hebben te maken met sollicitanten en werknemers van wie het Nederlands niet de moedertaal is. Wanneer een sollicitant geen Nederlandse diploma’s heeft, is het lastig te beoordelen of het taalniveau van de (toekomstige) medewerker toereikend is.

Het Staatsexamen Nt2 is naast het Inburgeringsexamen het enige landelijke erkende taalexamen waarbij het niveau en de objectiviteit van het examen zijn gegarandeerd. Bedrijven en opleidingen kunnen ervan uitgaan dat een werknemer of student met het Diploma Staatsexamen Nt2 voldoende basiskennis van het Nederlands heeft. Het examen heeft twee programma’s:

  • Staatsexamen Nt2 Programma I is bestemd voor mensen die werk- en denkniveau op mbo-3 of -4 niveau hebben en (gaan) werken op dit niveau.
  • Staatsexamen Nt2 Programma II is bedoeld voor mensen die werk- en denkniveau hebben op hbo- of universitair niveau en (gaan) werken op dit niveau.

De Staatsexamens Nt2 bestaan uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven.

Wat wordt er getoetst?

Het examen is sterk praktijkgericht en bestaat uit functionele opdrachten. De examenprogramma's zijn toegespitst op de taal die op de werkvloer en binnen opleidingen gebruikt wordt. Meer informatie over wat er getoetst wordt met de Staatsexamens Nt2 vindt u bij Beoordeling.

Voor gemeenten

Inburgeren

Vanaf 1 januari 2022 gaat de Wet inburgering 2021 van start. De gemeente gaat inburgeraars begeleiden. Ze stelt samen met de inburgeraar een Plan Inburgering en Participatie (PIP) op. In dit plan legt de gemeente de leerroute vast. Ook adviseert zij over een passende onderwijsinstelling.

Er zijn drie leerroutes: de Onderwijsroute, de B1-route en de Z-route. Binnen de Onderwijsroute en de B1-route wordt taalniveau B1 (CEFR) de wettelijke norm. Inburgeraars maken dan een van de volgende Staatsexamens Nt2, afhankelijk van wat er afgesproken is met de gemeente in het Plan Inburgering en Participatie (PIP):

  • Staatsexamen Nt2 Programma I, op taalniveau B1.
  • Staatsexamen Nt2 Programma II, op een hoger taalniveau: B2. Dit examen is voor mensen die willen studeren of werken op hbo- of universitair niveau. De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven van hoogopgeleiden.

Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u kijken op www.divosa.nl.

Naturaliseren

Wanneer iemand Nederlander wil worden door te naturaliseren, kan hiervoor ook het Diploma Staatsexamen Nt2 worden gebruikt. Dit kan wanneer iemand langer dan vijf jaar in Nederland woonachtig is. Meer informatie over naturalisatie kunt u vinden via de IND.

Steunpunt Staatsexamens Nt2

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op deze website of wilt u advies met betrekking tot de Staatsexamens Nt2? Neemt u dan contact op met het Steunpunt Staatsexamens Nt2:

info@staatsexamensnt2.nl

020-525 3844

Gerelateerde artikelen

OUD>

Steeds meer werkgevers hebben te maken met sollicitanten en werknemers waarvan Nederlands de tweede taal is. Natuurlijk wil een werkgever graag weten of het taalniveau van zijn (toekomstige) medewerkers toereikend is. Spreekt, schrijft, begrijpt de werknemer voldoende Nederlands om succesvol te zijn in zijn nieuwe functie? Dit kan de werkgever meestal niet goed zelf beoordelen.

Als de sollicitant of medewerker een Nederlands diploma heeft, dan is het duidelijk dat hij voldoende taal in huis heeft. Hij heeft immers zijn opleiding kunnen afronden op het vereiste niveau. Als hij of zij in het buitenland diploma's heeft gehaald, dan kan het zijn dat de werkgever meer informatie wil hebben. In zulke gevallen is het handig als de sollicitant een Nederlands taaldiploma heeft.

Sinds 1992 is er zo'n diploma: het Staatsexamen Nederlands als Tweede taal (Nt2). Op deze site leest u wat het Staatsexamen Nt2 inhoudt en op welke wijze werkgevers er gebruik van kunnen maken.

Wat is het Staatsexamen Nt2? OUD>

Er zijn verschillende taaltoetsen op de markt waarvan moeilijk door de werkgever valt te beoordelen of ze aansluiten bij de taken die op de werkvloer belangrijk zijn. Het Staatsexamen Nt2 is naast het Inburgeringsexamen het enige landelijke erkende examen, waarbij het niveau en objectiviteit van het examen zijn gegarandeerd. Voor bedrijven en opleidingen betekent dit dat zij op een betrouwbare manier kunnen achterhalen of een werknemer of student voldoende basiskennis van het Nederlands heeft. Voor anderstaligen die het Diploma Nt2 hebben gehaald, geldt dat zij hiermee een eerlijke kans krijgen om te laten zien dat zij de Nederlandse taal beheersen.

Voor meer informatie, zie: Wat is het Staatsexamen Nt2?

Wat wordt er getoetst? OUD>

Het examen is sterk praktijkgericht en bestaat uit functionele opdrachten. Het Staatsexamen Nt2 toetst op twee verschillende niveaus. De examenprogramma's zijn toegespitst op de taal die op de werkvloer en binnen opleidingen gebruikt wordt. Ze zijn samengesteld uit opdrachten die uit de praktijk komen. Hoewel het examen geen specifieke spellings- en zinsontledingopdrachten kent, worden grammatica en spelling wel beoordeeld.

Staatsexamen Nt2 programma I is bestemd voor mensen die een opleiding gaan volgen op mbo-niveau (KSB 3) of gaan werken in daarmee gelijkgewaardeerde functies.

Staatsexamen Nt2 programma II is bedoeld voor mensen die een opleiding willen volgen op hbo-niveau of hoger en gaan werken in middenkader en hogere functies.

Voor meer informatie, zie: Inhoud van het examen

Blijf op de hoogte OUD>

Via de halfjaarlijkse Nieuwsbrief Staatsexamen Nt2 wordt u geïnformeerd over achtergrondinformatie en ontwikkelingen rond de Staatsexamens Nt2.

Neemt u dan contact op met het Steunpunt Staatsexamen Nt2, ITTA, www.itta.uva.nl, info@staatsexamensnt2.nl, 020-525 3844.

N.B. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief s.v.p. adresgegevens vermelden.

Verplichte en vrijwillige inburgeraars OUD>

Ook voor inburgeraars is het Staatsexamens Nt2 een middel om zich te kwalificeren. Verplichte én vrijwillige inburgeraars kunnen met een diploma Staatsexamen Nt2 laten zien dat ze de taal voldoende beheersen.

Het diploma is vooral van belang voor midden- en hogergeschoolde inburgeraars, die een baan hebben of een baan zoeken op het bij de vooropleiding en werkervaring passende functioneringsniveau (de vakgeschoolde werkniveaus, de middenkader en hogere functies). Of voor inburgeraars die op mbo-3-niveau of in het hoger onderwijs een (aanvullende) opleiding willen gaan volgen. Voor deze beide groepen inburgeraars (verplichte èn vrijwillige) is het dus niet nodig dat zij eerst een inburgeringsexamen doen.