'Benut het potentieel en investeer vanaf het allereerste begin'

1 juni 2016

 

Staatsexamen Nt2 als toegang tot het mbo

 

Een diploma Staatsexamen Nt2 heeft zijn waarde bij de instroom in het beroepsonderwijs: veel opleidingen stellen het diploma verplicht bij instroom. Het diploma is echter niet altijd verplicht. Jetske van Woerden en Tiba Bolle lichten toe wat de wettelijke eisen zijn, hoe het diploma zich verhoudt tot 2F-toetsing en hoe je anderstalige studenten op weg helpt naar de arbeidsmarkt.

 
Jetske van Woerden

Jetske van Woerden heeft als projectleider Geïntegreerde Trajecten bij ROC Midden-Nederland jarenlange ervaring met anderstalige studenten in het mbo. Een goede individuele begeleiding en aandacht voor taal tijdens de opleiding zijn volgens haar cruciaal: ‘Het taalniveau alleen moet nooit een belemmerende factor zijn om een opleiding binnen het mbo te volgen. Met individuele begeleiding vanaf het begin en extra taalsteun komen studenten een heel eind. Kijk ook naar andere kwaliteiten zoals (leer)potentie en vooropleiding, die zijn net zo bepalend voor succes.’

Studenten die onder de huidige Inburgeringswet vallen (vanaf 1 januari 2015) en een entree-opleiding volgen, werken tijdens hun opleiding toe naar het Inburgeringsexamen of een Staatsexamen Nt2. Studenten in mbo-2 en hoger moeten aan het eind van hun opleiding taalniveau 2F laten zien. ‘Een pittige eis voor de studenten’, aldus Jetske. ‘Met beroepsgerichte taal, veel aandacht voor de praktijk en extra ondersteuning op taal slaagt een groot deel erin de opleiding met een diploma af te ronden. Ook de studenten in mbo-1.’

 
Vier vrouwen koken

Tiba Bolle, lid van de Commissie Staatsexamens Nt2 en programmaleider van de Mbo Taalacademie, pleit ook voor een persoonlijke benadering: ‘Bij het beoordelen van de geschiktheid van een aspirantstudent kijk je naar veel aspecten: ervaring, diploma’s, motivatie en taalniveau. Een student kan al wel informatie op 2F-niveau begrijpen, maar maakt misschien nog fouten met de zinsvolgorde. In een verlengde intake kan duidelijk worden of die student toch een opleiding niveau-2- of -3 aankan.’ Benut het potentieel, zegt Tiba: ‘De uitdaging voor mbo-opleidingen is de mogelijkheden van anderstalige leerders te benutten en hen de kans bieden nog veel taal bij te leren. Studenten die het Staatsexamen Nt2 halen, laten zien dat ze hard kunnen werken en veel kunnen bereiken. Ze tonen hun potentieel en met extra begeleiding op taal zal het ze zeker lukken een mbo-opleiding af te ronden.’

Instroomeisen taal

Voor de opleidingen op niveau mbo-3 en -4 zijn er wettelijke eisen voor taal, voor de entree-opleidingen en mbo-2 zijn die er niet (zie tabel). Opleidingen zijn echter vrij in het stellen van instroomeisen, waardoor het gebeurt dat er (te) hoge eisen worden gesteld aan taal. Een diploma Staatsexamen Nt2 verplicht stellen bij mbo-entree en mbo-2 legt de drempel voor anderstalige studenten te hoog. Het bezit van een of meer deelcertificaten spreekt natuurlijk wel in het voordeel van de aspirant-student.

 
Tabel Table

Opleiding

Instroomeis taal

Uitstroomeis taal

mbo-entree (mbo-1)

Geen

Geen

mbo-2

Geen

Afsluiten op 2F

mbo-3

Diploma Staatsexamen Nt2 Programma I

Afsluiten op 2F

mbo-4

Diploma Staatsexamen Nt2 Programma I

Afsluiten op 3F

 

Jetske van Woerden

Werken aan je toekomst én de taal leren geeft studenten de focus en motivatie die nodig is, vertelt Jetske van Woerden. De uitspraak ‘De eerste dag van mijn zorgopleiding was de mooiste dag van mijn leven’ van een van haar studenten, illustreert voor haar het succes van de geïntegreerde aanpak.