Toelichting aangepaste cesuren

11 juli 2016

 

Extra toelichting gewijzigde cesuren Schrijven en Spreken Programma II in 2016

Informatie voor Nt2-docenten

In de afgelopen periode heeft de Commissie Staatsexamens Nt2 standaardsettingen laten uitvoeren om de examens nog sterker te verbinden met het ERK. Onder andere op basis van de adviezen die voortkwamen uit deze bijeenkomsten zijn enkele cesuren aangepast. Nu alle standaardsettingen achter de rug zijn, kunnen we concluderen dat het aantal cesuurveranderingen beperkt is gebleven tot Spreken II en Schrijven II.

Aanleiding

Er waren verscheidene redenen om opnieuw de standaard van de examens onder de loep te nemen. Het was al een poos geleden dat de cesuren voor de examens opnieuw waren bekeken en een aantal examens is veranderd. Zo wordt het examen Schrijven tegenwoordig niet meer geschreven maar getypt. Ook zagen we in de slaagpercentages dat het examen Spreken mogelijk te gemakkelijk was. De veldraadpleging bevestigde dit vermoeden. Tevens wilden we graag de link tussen de staatsexamens en het ERK versterken door dit raamwerk als uitgangspunt te nemen voor de standaardsettingen.

Procedure

Op een standaardsettingsbijeenkomst beoordeelt een groep experts van het ERK deelnemerproducten of toetsitems als zijnde op, onder of boven niveau B1 of B2, afhankelijk van het examen. Op basis van die gegevens en op basis van de psychometrische gegevens die zijn verzameld over de deelnemerproducten of toetsitems, kunnen de oordelen van de standaardsetters aan een punt op de vaardigheidsschaal gerelateerd worden. Vervolgens kan dan beoordeeld worden of er een aanpassing nodig is. Overigens is de commissie zeer terughoudend met cesuuraanpassingen: er volgt alleen een aanpassing als er duidelijke en eenduidige signalen zijn dat een verschuiving omhoog of omlaag nodig is. Alleen voor Schrijven II en Spreken II was dit dus het geval. Voor de overige vaardigheden lagen de verschillende adviezen zo dicht bij de huidige cesuren dat dit geen aanleiding gaf tot een aanpassing.

Hieronder vindt u nog antwoorden op een aantal concrete vragen.

Veel gestelde vragen

Vraag

Zijn de nieuwe cesuren al toegepast bij cursisten die examen hebben gedaan in december 2015?

Antwoord

Nee, de nieuwe cesuren zijn toegepast voor examens die vanaf 1 januari 2016 worden afgenomen.

Vraag

Welke cesuren zijn gewijzigd per 1 januari 2016 en hoe groot is de aanpassing?

Antwoord

Uiteindelijk is voor twee examens besloten de cesuur aan te passen: Schrijven II en Spreken II. In beide gevallen is het examen moeilijker geworden. Voor Schrijven II moeten kandidaten nu 505 punten op de oorspronkelijke schaal halen; voor Spreken II is dat 510. Helaas is het best moeilijk om uit te drukken hoeveel moeilijker deze examens nu zijn geworden. Voor Schrijven II zal gelden dat je een of twee extra beoordelingspunten moet halen om te slagen; voor Spreken II zal het neerkomen op vier à vijf extra punten.

Vraag

Wat betekenen deze aanpassingen voor de voorbeeldexamens?

Antwoord

De cesuren voor de verschillende voorbeeldexamens staan vermeld in de beoordelingsvoorschriften. Voor Schrijven II en Spreken II geldt nu dus dat je extra punten moet halen om te slagen. Er zijn aangepaste tabellen gemaakt voor de meest recente voorbeeldexamens (2012 en 2014). Deze zijn te vinden op de website van Cito.

Vraag

Op welke gegevens is de aanpassing van de cesuur gebaseerd? Zijn deze resultaten openbaar?

Antwoord

De nieuwe cesuren zijn tot stand gekomen door middel van veldraadplegingen, standaardsettingen en psychometrische informatie, zoals hierboven uitgelegd. De verschillende bronnen leveren een advies op aan de Commissie Staatsexamens Nt2, die uiteindelijk een beslissing neemt. De resultaten kunnen niet openbaar gemaakt worden, omdat standaardsettingen worden uitgevoerd met actueel examenmateriaal. Deelnemers aan standaardsettingen hebben ook geheimhoudingsverklaringen getekend.

College voor Toetsen en Examens,

Commissie Staatsexamens Nt2,

Utrecht, mei 2016