Starten in een kansrijke regio met het Nederlands op het juiste niveau

1 november 2016

 

Hoe laat je nieuwkomers een goede start maken op de arbeidsmarkt? Gina Jongma vertelt hoe Divosa, de vereniging voor leidinggevenden in het sociaal domein, zich inzet om vluchtelingen actief deel te laten nemen aan de samenleving. ‘Werkervaring en opleidingsachtergrond willen we zoveel mogelijk koppelen aan een arbeidsmarktregio.’

De boer niet in de stad

 
Gina Jongma, copyright Jos Stuart

Divosa is binnen de Taskforce Werk en Integratie Vluchtelingen betrokken bij de onderdelen screening & matching en integratie. Wanneer een vluchteling eenmaal een status, een (tijdelijke) verblijfsvergunning, heeft, vindt er een huisvestingsgesprek plaats waarin ook opleiding en werkachtergrond worden besproken. Vervolgens wordt gekeken in welke arbeidsmarktregio deze persoon de grootste kans heeft op werk. Er zijn 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland van waaruit gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven. ‘Een boer past beter op het platteland en een lasser heeft een grotere kans op werk in een industriëel gebied,’ vertelt Gina. ‘Voorheen keken we vooral naar plaatsen waar woonruimte beschikbaar was, maar dat zijn niet altijd de regio’s waar werk is dat aansluit bij de achtergrond van de statushouder.’ Bij dit gesprek schuift ook zoveel mogelijk een contactpersoon van de arbeidsmarktregio aan. Zij informeren de statushouder over mogelijkheden in de regio. ‘Goede informatievoorziening over werk, opleiding en manieren van inburgeren is hier dan ook van belang’, aldus Gina.

Kennis van elkaars ‘taal’

Gina houdt zich naast de integratie van statushouders ook bezig met vakmanschap. Er wordt bijvoorbeeld gekeken hoe klantmanagers bij gemeenten ondersteund kunnen worden in het begeleiden van statushouders. Klantmanagers vormen een belangrijke schakel tussen werkzoekenden en de arbeidsmarkt. Zij informeren een statushouder bijvoorbeeld over de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen en op die manier al actief te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Gina: ‘Een klantmanager zou bijvoorbeeld baat kunnen hebben bij kennis van bepaalde onderwijssystemen. Op die manier kunnen klantmanagers een gesprekspartner zijn voor de vluchteling en spreken ze dezelfde taal. Divosa bepaalt momenteel over welke informatie deze klantmanagers moeten beschikken. Informatie over het Staatsexamen Nt2 kan daar onderdeel van zijn.’

Inzet van Staatsexamen Nt2

‘Inburgeren kan zowel met het Inburgeringsexamen als met het Staatsexamen Nt2. Mensen willen zo snel mogelijk weer doorgaan met hun leven, ondanks alles wat ze hebben meegemaakt. Taaltraining is daar een onderdeel van’, vertelt Gina. ‘Juist die mensen die snel de draad weer wille oppakken, wil je stimuleren het Staatsexamen Nt2 te doen. Wat je eigenlijk zou willen is dat een inburgeraar in principe insteekt op een traject richting een van de twee programma’s van het Staatsexamen Nt2, tenzij duidelijk is dat hij dat taalniveau niet kan halen. Bovendien blijkt uit de praktijk dat wanneer iemand met potentie een taaltraject volgt op het hogere taalniveau, de doorstroom naar een passende studie en/of werk ook beter verloopt. Met het diploma Staatsexamen Nt2 laat een inburgeraar zien dat hij/zij de taal beheerst op het verlangde niveau. Daar is zowel de inburgeraar als de maatschappij mee gediend.’

Ondernemerschap stimuleren

‘Statushouders die in het land van herkomst ondernemer zijn geweest, willen soms kijken of het lukt om opnieuw een onderneming te starten. De regeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kan hierbij helpen. Het kan zijn dat mensen vanuit de bijstand een bedrijf willen beginnen en daar is de Bbz voor bedoeld, om hen op weg te helpen. Inkomsten hoef je dan bijvoorbeeld niet altijd direct af te dragen, maar kunnen gebruikt worden als investering. Sinds kort kijken we of dit ook parttime kan. Het kan voor vluchtelingen heel interessant zijn om op die manier te werken aan hun integratie: taalleren op niveau en uiteindelijk uit de bijstand komen.’

 

Taskforce Werk en Integratie Vluchtelingen

Gina Jongma is procesmanager bij Divosa, dat onderdeel is van de Taskforce Werk en Integratie Vluchtelingen. In de Taskforce kijken onder andere verschillende ministeries, overheden, Vluchtelingenwerk, de VNG en Divosa samen naar mogelijkheden voor statushouders om al in een vroeg stadium deel te nemen aan de samenleving. Gina vertelt dat de vluchtelingen die in Nederland zijn gekomen ondernemende types zijn: ‘Het is belangrijk om die eigenschap vast te houden, ook om hospitalisatie te voorkomen.’

Meer informatie over de werkzaamheden van Divosa binnen het sociaal domein vindt u op www.divosa.nl

Foto gemaakt door: Jos Stuart