Taal in de vve – De waarde van het Diploma Staatsexamen Nt2

5 december 2017

 

Per 1 augustus 2019 geldt voor alle gemeenten dat beroepskrachten die werkzaam zijn in de voor- en vroegschoolse educatie (vve) aantoonbaar taalniveau 3F moeten beheersen voor mondelinge taalvaardigheid en lezen. Wat is de waarde van het Diploma Staatsexamen Nt2 in de vve?

Kun je het Diploma Staatsexamen Nt2 gebruiken om 3F mee aan te tonen?

Anderstalige medewerkers kunnen het Diploma Staatsexamens Nt2 Programma II gebruiken om te voldoen aan de taaleis 3F in de vve. Programma II toetst de taalvaardigheid op taalniveau B2 en dit taalniveau is in grote lijnen vergelijkbaar met het vereiste taalniveau 3F van het Referentiekader Taal.

 
Leidster vve met kinderen

Wanneer ben je anderstalig?

Onder anderstalig wordt in het kader van de 3F-eis in de vve verstaan:

  • iemand die een andere moedertaal heeft dan het Nederlands, én
  • iemand die geen basisonderwijs/voortgezet onderwijs heeft gevolgd in Nederland.

Moeten alle onderdelen van het Staatsexamen Nt2 worden gemaakt?

Nee, dat is niet per se nodig. Een beroepskracht kan ervoor kiezen alleen de onderdelen Lezen, Luisteren en Spreken te doen. De pedagogisch medewerker ontvangt dan certificaten voor de onderdelen waarvoor hij geslaagd is. Als iemand al voor een of meer taalvaardigheden een deelcertificaat van een vve-taaltoets heeft behaald, geldt dat hij deze kan aanvullen met een of meer certificaten van het Staatsexamen Nt2 Programma II.

Welke verschillen zijn er tussen gemeenten?

Vanuit de overheid zijn er basisvoorwaarden beschreven voor de kwaliteit van voorschoolse educatie. Gemeenten zijn vrij om daarbij aanvullende voorwaarden te stellen. Het is raadzaam om bij de gemeente waarbinnen de vve-instelling valt, na te gaan of er aanvullende eisen worden gesteld. Voor gemeenten is er een handreiking verschenen over hoe om te gaan met het Staatsexamen Nt2 in de vve. Zie www.goab.eu

Verschenen in Nieuwsbrief 40 – december 2017