Een nieuwe online oefenomgeving… en méér!

Vanaf 16 januari 2023 is er een nieuwe online oefenomgeving voor het Staatsexamen Nt2. Mart van der Zanden, programmamanager Staatsexamen Nt2 bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE), vertelt erover.

Foto Mart van der Zanden
Mart van der Zanden, programmamanager Staatsexamen Nt2

‘Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering ingegaan. Een recente verandering in die nieuwe wet is dat het niveau B1 is aangewezen als streefniveau voor de inburgering binnen twee van de drie routes die in de nieuwe wet onderscheiden worden: de B1-route en de Onderwijsroute. Dat betekent dat er op termijn waarschijnlijk meer kandidaten een Staatsexamen Nt2 op B1-niveau (Programma I) zullen maken. Het ministerie van SZW is verantwoordelijk voor de Wet Inburgering. Het Staatsexamen Nt2 valt onder verantwoordelijkheid van OCW en het CvTE, de organisatie waar ik programmamanager ben.’

Mart legt uit: ‘We wilden opgaven in het Staatsexamen Nt2 gaan opnemen waarmee alle kandidaten van tevoren kunnen oefenen. De beste manier om deze aan te bieden was via de oefenomgeving, maar via de bestaande oefenomgeving kon dat niet. Deze moest om diverse andere redenen toch al vernieuwd worden. Daarom hebben we nu beide gerealiseerd: het openbaar maken van opgaven in een vernieuwde oefenomgeving. De nieuwe oefenomgeving vervangt voor het Staatsexamen Nt2 dus de oefenwebsite die we hadden.

Nu die nieuwe oefenomgeving online staat, kunnen kandidaten nog veel meer oefenen dan eerder het geval was, zowel met losse opgaven Spreken I en Schrijven I als met complete examens. Zo kunnen ze zich nog beter voorbereiden op het examen.’

Boeiende werkomgeving

Al tijdens haar studie Taal en Cultuurstudies begon Mart van der Zanden als Nt2-docent: ‘Dat was pionieren. Want lesgeven als Nt2-docent is een vak apart. Er bestond geen aparte lesbevoegdheid voor Nt2-docenten van overheidswege en toen was er ook nog geen beroepsvereniging. Ik heb dus ook de lerarenopleiding Nederlands gedaan om een 1e-graadslesbevoegdheid te halen. Inmiddels is er gelukkig een Nt2-certificaat voor docenten.’

‘Daarna ben ik me gaan specialiseren in toetsing en examinering, ook voor andere onderwijssectoren, zoals het primair onderwijs – breder dan Nt2 dus – maar ik ben nog lang Nt2-docent geweest en ik ben altijd betrokken gebleven bij Nt2.’ Ze werkte een aantal jaren bij Bureau ICE als toetsdeskundige en elf jaar als toetsdeskundige en projectleider bij Cito, onder andere voor Nt2. Sinds anderhalf jaar werkt Mart bij het CvTE en de overstap bevalt haar goed: ‘Als programmamanager Staatsexamen Nt2 geef ik, in overleg met externe gesprekspartners, mede vorm aan de uitvoering van het beleid van de ministeries van OCW en SZW op dit terrein. Dat is boeiend.’

Oefenen met losse opgaven

Mart vat de vernieuwingen ten opzichte van de ‘oude’ oefenomgeving samen: ‘Er staan heel veel opgaven in de oefenomgeving, opgaven die ook in de examens kunnen voorkomen. Die opgaven zijn openbaar, iedereen kan ze inzien. Dat biedt gelijkheid voor kandidaten: alle kandidaten hebben de gelegenheid te oefenen met losse opgaven die in een examen kunnen voorkomen.’

‘Toekomstige kandidaten van het Staatsexamen Nt2, kunnen in de nieuwe oefenomgeving nu ook losse opgaven voor Spreken en Schrijven Programma I oefenen. We hebben gekozen voor Schrijven en Spreken omdat dit de onderdelen zijn waarbij kandidaten zelf schriftelijke of mondelinge tekst moeten produceren. Kandidaten die alle opgaven geoefend hebben, hebben dan ook hun vaardigheid verder ontwikkeld.’

Oefenen met complete examens

‘Daarnaast kunnen kandidaten ook oefenen met complete examens voor alle vaardigheden, dus Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Ze kunnen dat online doen, maar ze kunnen deze ‘openbare examens’ zoals we ze noemen, ook downloaden en printen als ze liever op papier oefenen.’

‘Dat oefenen kon eerder ook, maar de downloadbare voorbeeldexamens stonden op de website www.staatsexamensnt2.nl en de digitale oefenexamens op de oude oefenwebsite. Nu staat alles, onder de naam ‘openbare examens’, in de nieuwe oefenomgeving. Als je nu op onze vernieuwde website www.staatsexamensnt2.nl kijkt, verwijzen we je op de pagina Examens oefenen naar die nieuwe oefenomgeving.’

Nauwe samenwerking

‘In dit project hebben we nauw samengewerkt met onze partners DUO, Bureau ICE en Cito. Een klankbordgroep van Nt2-kandidaten en -docenten heeft naar de nieuwe oefenomgeving gekeken en feedback gegeven. Wij hebben die input waar dat kon verwerkt. De leden van de Commissie Staatsexamen Nt2 hebben feedback gegeven op de oefenopgaven en op de openbare examens. Deze feedback is door Cito en Bureau ICE verwerkt.’

‘ICT-ontwikkelaars van DUO hebben de nieuwe oefenwebsite ontwikkeld. Voor het onderdeel ‘examens oefenen’ werken we met de examensoftware Facet. Het is heel mooi dat dit al de echte examensoftware is, zodat kandidaten vóór ze echt examen doen, kunnen oefenen met hoe het tijdens het echte examen gaat. Ze zitten in de oefenomgeving helemaal in de omgeving die je ook ziet tijdens het examen, zodat ze hier al een keer mee gewerkt hebben voor ze examen doen.’

Succes met de voorbereiding

‘Alle betrokken partijen hebben de afgelopen drie jaar hard gewerkt om deze nieuwe oefenomgeving met openbare opgaven en complete examens mogelijk te maken. Ik vertrouw erop dat deze nieuwe oefenomgeving kandidaten helpt om zich goed te voorbereiden op het Staatsexamen Nt2. Ik wens hen en hun docenten veel succes met de voorbereiding!’

Nieuwe oefenomgeving online

Vanaf 16 januari 2023 staat de nieuwe oefenomgeving van het Staatsexamen Nt2 online.

De nieuwe oefenomgeving

Meer lezen

Lees ook het artikel dat in december 2022 verscheen in het tijdschrift LES (nummer 224): Hoe kunnen meer kandidaten het examen afleggen? | Tijdschrift Les